הערכה היחידה מסוגה בעולם אשר מחדשת ומצפה את הפנס בחומרי הגנה ושקיפות מלאים לחץ לצפייה בסרטון

תקנון/תנאי שימוש

תקנון " ש.ש איכות במוצר " – www.cartaract.com
ברוכים הבאים לאתר " Cartaract ":
כללי
1 . אתר " Cartaract " (להלן- "האתר") משמש כחנות וירטואלית ו/או כקטלוג וירטואלי והוא הוקם ומופעל בבעלותה של חברת" ש.ש איכות במוצר " (להלן "ש.ש איכות במוצר"), אשר כתובתה ברחוב: פנקס 24, קריית אונו.

2. האתר מספק מידע ותכנים על מוצרים ושירותים שונים של חברת ש.ש איכות במוצר ומאפשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים באמצעות האינטרנט ו/או באמצעות הטלפון ו/או רכישה בחנות.

3. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

4. השימוש באתר מציע מותנה וכפוף להסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה, תנאיו, התניותיו והודעותיו.

5. כל המשתמש באתר, לרבות כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר, כי הוא קרא את תקנון האתר בטרם כל שימוש באתר, הוא מודע לתקנון וכי הוא מכיר את הכללים וההוראות, מסכים להם ומסכים לתנאי התקנון אשר מהווים חלק מהסכם מחייב שבין המשתמש לבין ש.ש איכות במוצר ו/או ש.ש איכות במוצר וכן מצהיר ומתחייב כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מפעיליו ו/או בעליו ו/או מי מטעמם, למעט טענות הקשורות להפרה מפורשת של התחייבויות ש.ש איכות במוצר.

6. "ש.ש איכות במוצר" ו/או ש.ש איכות במוצר שומרות על זכותן , בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להפסיק את הפעילות באתר ו/או לערוך שינויים באתר, בתוכנו ובמידע הכלול בו, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי. "ש.ש איכות במוצר" ו/או ש.ש איכות במוצר אינן מתחייבות לעדכן את המידע הכלול באתר ו/או אינן מתחייבות לגבי מועדי העדכון.

7. בתקנון זה פירוש המונחים הבאים יהיה כדלקמן:
"מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, צילומים, תמונות, ציורים, שרטוטים, רישומים ולרבות עיצובם של הנ"ל.
"משתמש" או "רוכש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או רוכש באמצעותו מוצרים ו/או שירותים.
"פעולה" – רכישה ו/או הזמנה ו/או הצעה לרכישה של מוצרים או שירותים.
תנאי הזמנת/רכישת מוצרים ו/או שרותים.

8. מובהר בזאת, כי כל אדם הכשיר לבצע פעולת רכישה של מוצרים מסוג המוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולות רכישה, ללא הגבלה, בכפוף להנחיות וההוראות באתר, לתנאי תקנון זה ולדרישות כל דין ובכפוף לכך שאם המשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או מי שנדרש לקבלת הסכמת צד ג' לביצוע פעולה, הוא אכן קיבל את הסכמת צד ג' לפעולה.

9. פעולות רכישה של מוצרים מאתר "ש.ש איכות במוצר", נעשות באמצעות האינטרנט ו/או באמצעות הטלפון ו/או ישירות בחנות "ש.ש איכות במוצר". אמצעי התשלום הם: כרטיסי אשראי (ויזה, ישראכרט, מסטרקרד ואמריקאן אקספרס בלבד) ו/או המחאות ו/או תשלום במזומן.

10. בעת ביצוע פעולה באינטרנט, יועברו הפרטים לשרת מאובטח בפרוטוקול הצפנה SSL.

11. כל המוצרים הניתנים לרכישה באתר, מוצעים על פי שיקול דעתה הבלעדי של "ש.ש איכות במוצר". "ש.ש איכות במוצר" אינה מתחייבת להציע באתר את כל או איזה מן המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנויותיה ו/או בין מפיציה.

12. "ש.ש איכות במוצר" מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

13. תנאי מוקדם לאישור ההזמנה הוא כי נתקבל אישור נציג "ש.ש איכות במוצר" כי המוצר מצוי במלאי "ש.ש איכות במוצר" ו/או במלאי הספק. היה והמוצר אינו קיים במלאי, תודיע "ש.ש איכות במוצר" לרוכש על העדר המוצר מהמלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) ו/או תבטל כל חיוב בגין פעולת הרכישה.

14. ההצעה תחשב כברת ביצוע, רק לאחר שחברת כרטיס האשראי תאשר את ביצוע ההזמנה ו/או פרעון ההמחאה ו/או קבלת התמורה במזומן.

15. במקרים שהאתר ו/או נציג "ש.ש איכות במוצר" מציע מוצרים במבצע ו/או בהזמנה מיוחדת ו/או בתנאים מיוחדים, תהא ההצעה בת תוקף בהתאם לתנאים המיוחדים כפי שיסוכמו בין נציג "ש.ש איכות במוצר" למזמין.

16. לצד כל מוצר שיוצע לרכישה באתר, יופיע מחיר נקוב בשקלים חדשים כשהוא כולל מע"מ כחוק (אלא אם כן צוין אחרת במפורש). המחיר אינו כולל דמי משלוח ואו הובלה.

17. בכל מקרה שבאתר "ש.ש איכות במוצר", נקוב בטעות מחיר שגוי, "ש.ש איכות במוצר" שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל הזמנה.

18. אספקת המוצרים תתבצע באמצעות דואר ישראל ו/או באמצעות שליחים ו/או באיסוף עצמי ממשרדי "ש.ש איכות במוצר", בשעות הפעילות. "ש.ש איכות במוצר" מעמידה לרשות קהל לקוחותיה משלוחים עד הבית.
• מחיר משלוח עד הבית עם דואר שליחים של דואר ישראל - 29 ₪ כולל מע"מ.
• • "ש.ש איכות במוצר" תהא רשאית להתנות אספקת מוצר לשטחים שמעבר לקו הירוק בעלות משלוח שונה).

מועד האספקה

19. מועדי האספקה של המוצרים ו/או השירותים יהיו בהתאם למועדים כפי שפורט לגבי כל אחד מהמוצרים ו/או השירותים.

20. מועדי האספקה הנ"ל לא יחולו במקרים בהם המוצר לא מצוי במלאי ו/או כאשר צויין במפורש כי רכישת המוצר מותנית בהזמנה מיוחדת ו/או בתנאים אחרים.

21. "ש.ש איכות במוצר" לא תהא אחראית על עיכובים ו/או שיבושים באספקת המוצר התלויים בגורם שלישי.

22. אספקת המוצר תבוצע לשם ולכתובת שימסרו על ידי הרוכש ו/או שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, בעת ביצוע פעולת הרכישה. "ש.ש איכות במוצר" לא תהא אחראית לטעות בביצוע עסקת הרכישה, הנובעת מהכנסת פרטים שגויים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

ביטול רכישה: מדיניות החזרת ו/או החלפת מוצרים.

23. זכותו של הרוכש לבטל רכישת מוצר אשר סופק לו, תהא בכפוף לחוק הגנת הצרכן ובהתאם לתנאים הבאים:

• ביטול הרכישה והחזר כספי/זיכוי, יינתן, בתנאי שהמוצר יוחזר לחנות "ש.ש איכות במוצר" שברחוב פנקס 24 קרית אונו, תוך 14 ימים מיום קבלתו, כנגד הצגת חשבונית הרכישה/פתק החלפה ובתנאי שלא נעשה כל שימוש במוצר, אלא אם התברר כי המוצר פגום.
• הרוכש לא יוכל לבטל רכישת מוצר שבוצעה בו הרכבה מיוחדת, אלא באישור מראש.
• הרוכש לא יוכל לבטל רכישת מוצר בהזמנה מיוחדת.
• הרוכש לא יוכל לבטל רכישת מוצר אשר מעצם טיבו, ניתן להקלטה, שעתוק ושכפול ו/או כאשר אריזתו המקורית נפתחה ו/או נפגעה.
• במקרה ש"ש.ש איכות במוצר" תאשר ביטול עסקה לגבי מוצר שנרכש באמצעות האינטרנט או הטלפון- "ש.ש איכות במוצר" תזכה את הרוכש במחיר ששולם בניכוי דמי טיפול ומשלוח.
• במקרה ש"ש.ש איכות במוצר" תאשר ביטול עסקה לגבי מוצר שנרכש בחנות- "ש.ש איכות במוצר" תעניק לרוכש שובר זיכוי לרכישה חוזרת, בניכוי דמי טיפול ומשלוח.
• "ש.ש איכות במוצר" תהא רשאית לדרוש מהרוכש דמי ביטול ו/או ניכוי הוצאות משלוח.

אחריות מוגבלת

24. כל המוצרים והשירותים המוצעים למשתמש לרכישה באתר הינם כפי שהם.

25. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע למשתמש כי יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המראה במציאות.

26. על המשתמש חלה האחריות לוודא את התאמת המוצר לצרכיו ו/או להתייעץ עם מומחה רלוונטי. "ש.ש איכות במוצר" לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

27. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על היצרן/ נותן השרות.

28. באתר מתפרסם מידע מגוון הכולל כתבות, ידיעות, ונתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. "ש.ש איכות במוצר" משקיעה מאמץ רב כדי לדייק באיסוף
המידע, אך אינה אחראית לתוכנו של המידע, לטעויות, שיבושים, אי דיוקים וכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.

29. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו ש"ש.ש איכות במוצר" אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, במוצרים ו/או בשירותים שיסופקו באמצעות "ש.ש איכות במוצר" וכי אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בהם.

30. במידה שיתפרסם באתר מידע ו/או קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים כדוגמת כתבות, מאמרים, פרסומים וכיו"ב. "ש.ש איכות במוצר" ו/או מי מטעמה, לא ישאו באחריות בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

33. המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. "ש.ש איכות במוצר" אינה אחראית למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם "ש.ש איכות במוצר". "ש.ש איכות במוצר" לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

34. "ש.ש איכות במוצר" אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, ינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

35. "ש.ש איכות במוצר" לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או נזק, ישיר או עקיף, מכל מין וסוג, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, במידע המתפרסם בו ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע ו/או חדירה למחשבים, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

הגנת הפרטיות

36. בעת ההרשמה הרכישה של מוצרים או שירותים אחרים, יידרש המשתמש למלא טופס רכישה, על פי ההנחיות המופיעות בו.

37. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמר במאגר המידע של "ש.ש איכות במוצר" והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.

38. "ש.ש איכות במוצר" שומרת על הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו. "ש.ש איכות במוצר" תוכל ליצור קשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי "ש.ש איכות במוצר" או על ידי אחרים עמם תתקשר "ש.ש איכות במוצר" וכן להעביר למשתמש הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או על ידי כל דרך אחרת אשר הלקוח העניק ליצור עמו קשר.

39. בנוסף, "ש.ש איכות במוצר" רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.זכויות וקניין רוחני

40. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שכל זכויות הקניין הרוחני באתר זה, לרבות הלוגו וכל הסימנים של "ש.ש איכות במוצר" וכן זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה שמורות ושייכות ל"ש.ש איכות במוצר" ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

41. חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין "ש.ש איכות במוצר" לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו ל"ש.ש איכות במוצר" לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש לפרסם לשנות או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מ"ש.ש איכות במוצר", מראש ובכתב.

42. הצגת פרטים אישיים כוזבים אסורה ומהווה עבירה פלילית. "ש.ש איכות במוצר" לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית של משתמש באתר.

43. המשתמש מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, ביצוע של כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת "ש.ש איכות במוצר" מראש ובכתב.

סמכות שיפוט

44. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את "ש.ש איכות במוצר".

45. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לתקנון זה ו/או לרכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בהתאם לדין הישראלי ולחוקי מדינת ישראל.

46. כל הודעה לרוכש תבוצע לפי הכתובת והפרטים שנמסרו על ידי הרוכש בעת ביצוע פעולת הרכישה. הודעה שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.